0

Tražena je informacija o iznosima plaćene reprezentacije za hotele, kafane, prodavnice i dr. za 2014, 2015. i 2016. godinu kao i za troškove goriva.