0

Zahtevom su tražene informacije o broju predmeta i u kojoj fazi postupka se nalaze predmeti za krivična dela protiv izbornih prava (glava XV krivičnog zakonika).