Slanje FOI zahteva

 

 

Pošaljite zahtev ( do sada preuzeto: )

 

 

Nakon popunjavanja Zahteva isti možete preuzeti kao PDF dokument. Nakon preuzimanja dokumenta možete ga odštampati ili sačuvati na vaš računar.

Preuzmite zahtev kao PDF

          

naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje

Z  A  H  T  E  V

za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od gore navedenog organa zahtevam:

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

 

U


dana 08.12.2022 godine 

 

Tražilac informacije/Ime i prezime


    

adresa


    

drugi podaci za kontakt


    

email


____________________________________

Potpis