0

Zahtevom su od Kancelarije za mlade grada Beograda tražene informacije o načinu vrednovanja svih predloženih projekata prijavljenih na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata koje realizuju nosioci programa i projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu u 2018. godini, bodovnu listu svih predloženih projekata po svakom od kriterijuma, obrazloženje odluke o dodeljivanju bodova po pojedinačnim kriterijumima kao i o članovima komisije koji su bodovali predložene  projekte.