0

Zahtevom su tražene informacije o broju predmeta i u kojoj fazi postupka se nalaze predmeti za krivična dela protiv izbornih prava koja su evidentirana u periodu od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine.